ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เรื่องการยื่นแบบ และการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565
  รายละเอียด :

 การยื่นแบบ และการชำระงินภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 และชำระเงินค่าภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน