การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
  รายละเอียด :

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 49 คน