ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
เรื่อง : โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2556
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาได้จัดทำโครงการด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2556 ระหว่างวันที่ 27ธันวาคม 2555 – 2 มกราคม 2556 มีวันหยุด ราชการ ติดต่อกันหลายวันเป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการสัญจร ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน และการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 2372 คน