ข่าวอื่น ๆ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 ม.ค. 2564
2 รายงานความพีงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.เสาเภา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
01 ต.ค. 2561
3 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
232
04 ม.ค. 2560
4 จดหมายข่าวการกำหนดยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
04 ม.ค. 2560
5 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
206
12 ก.พ. 2559
6 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
358
04 ม.ค. 2559
7 แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
315
04 ม.ค. 2559
8 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
333
04 ม.ค. 2559
9 หนังสือมอบอำนาจ จดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
283
04 ม.ค. 2559
10 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ จดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
04 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3