การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2563 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
92
11 ม.ค. 2564
22 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
101
05 ม.ค. 2564
23 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
24 ธ.ค. 2563
24 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
15 ต.ค. 2563
25 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
09 ต.ค. 2563
26 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
09 ต.ค. 2563
27 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
09 ต.ค. 2563
28 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
09 ต.ค. 2563
29 ประกาศมาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
09 ต.ค. 2563
30 ประกาศมาตรการเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
103
09 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6