การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผล-การร้องเรียน ปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
20 เม.ย. 2563
22 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
20 เม.ย. 2563
23 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการทุจริตปี 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
151
01 มี.ค. 2563
24 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
20 ม.ค. 2563
25 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
148
25 ธ.ค. 2562
26 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
04 ต.ค. 2562
27 แผนพับผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
130
02 ต.ค. 2562
28 แผ่นพับต่อต้านคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
122
02 ต.ค. 2562
29 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการทุจริตปี 2562 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
132
01 ต.ค. 2562
30 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5