การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 บันทึกแจ้งมาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร
127
10 ม.ค. 2562
42 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
07 ม.ค. 2562
43 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี) (2561-2564)) ดาวน์โหลดเอกสาร
127
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5