การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
20 ม.ค. 2563
42 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
201
25 ธ.ค. 2562
43 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
04 ต.ค. 2562
44 แผนพับผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
180
02 ต.ค. 2562
45 แผ่นพับต่อต้านคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
173
02 ต.ค. 2562
46 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการทุจริตปี 2562 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
183
01 ต.ค. 2562
47 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
170
01 ต.ค. 2562
48 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
181
01 ต.ค. 2562
49 คู่มือปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
178
01 ต.ค. 2562
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
177
18 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6