การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
09 ต.ค. 2563
12 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
09 ต.ค. 2563
13 ประกาศมาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
09 ต.ค. 2563
14 ประกาศมาตรการเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
49
09 ต.ค. 2563
15 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
01 ต.ค. 2563
16 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในของหน่วยงาน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
01 ต.ค. 2563
17 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
30 ก.ย. 2563
18 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
27 ก.ค. 2563
19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการทุจริตปี 2563 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
208
01 ก.ค. 2563
20 รายงานการำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริตประจำปี รอบ6 เดือน ประจำปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
01 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5