การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
01 ต.ค. 2562
32 คู่มือปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 ต.ค. 2562
33 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
123
18 มี.ค. 2562
34 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
45
12 ก.พ. 2562
35 มาตราการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
125
21 ม.ค. 2562
36 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสถานะ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
15 ม.ค. 2562
37 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
123
15 ม.ค. 2562
38 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
123
15 ม.ค. 2562
39 มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
129
12 ม.ค. 2562
40 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
126
12 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5