การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
49
27 เม.ย. 2565
2 รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
05 เม.ย. 2565
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การส่วนตำบลเสาเภา รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
33
01 เม.ย. 2565
4 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
04 มี.ค. 2565
5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 ก.พ. 2565
6 ประกาศนโยบายผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกคนจะไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
27 ม.ค. 2565
7 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
19 ม.ค. 2565
8 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
19 ม.ค. 2565
9 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
19 ม.ค. 2565
10 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
18 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6