การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการทุจริตปี 2563 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
113
01 ก.ค. 2563
2 รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผล-การร้องเรียน ปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
20 เม.ย. 2563
3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
20 เม.ย. 2563
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการทุจริตปี 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
92
01 มี.ค. 2563
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
20 ม.ค. 2563
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
25 ธ.ค. 2562
7 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
04 ต.ค. 2562
8 แผนพับผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
77
02 ต.ค. 2562
9 แผ่นพับต่อต้านคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
71
02 ต.ค. 2562
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการทุจริตปี 2562 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
82
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3