การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 เม.ย. 2564
2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
18 มี.ค. 2564
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
11 ม.ค. 2564
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
15 ต.ค. 2563
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
09 ต.ค. 2563
6 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
09 ต.ค. 2563
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
09 ต.ค. 2563
8 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
09 ต.ค. 2563
9 ประกาศมาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
09 ต.ค. 2563
10 ประกาศมาตรการเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2
09 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4